Tin Học

Bài tập về dãy số trong Scratch cơ bản đến nâng cao

You are viewing this post: Bài tập về dãy số trong Scratch cơ bản đến nâng cao

Dưới đây là Bài tập về dãy số trong Scratch từ cơ bản đến nâng cao, được cung cấp bởi trang web AnVuongVilla.com.vn. Bài tập này nhằm giúp các bạn luyện tập kỹ năng lập trình Scratch, đồng thời giúp các bạn nâng cao kiến thức về các phương pháp tính toán trong lập trình. Các bài tập được thiết kế theo từng cấp độ, giúp các bạn dễ dàng tiếp cận và đạt được kết quả tốt nhất. Hãy bắt đầu học tập và thực hành để trở thành một lập trình viên Scratch giỏi nhé!

Bài tập về dãy số trong Scratch
Bài tập về dãy số trong Scratch

I. Bài tập về dãy số trong Scratch là gì?

Bài tập về dãy số trong Scratch là một bài tập lập trình đơn giản, giúp bạn rèn luyện kỹ năng lập trình Scratch cũng như tư duy lập trình. Bài tập yêu cầu bạn tạo một chương trình hiển thị một dãy số liên tiếp trên màn hình.

Để giúp bạn hình dung cụ thể hơn, dưới đây là một hướng dẫn giải bài tập về dãy số trong Scratch:

Bước 1: Tạo biến

Đầu tiên, bạn cần tạo một biến để lưu giữ giá trị của số đầu tiên trong dãy. Bạn có thể đặt tên biến là “start” hoặc bất kỳ tên nào phù hợp với mục đích sử dụng của bạn.

Bước 2: Nhập giá trị cho biến

Tiếp theo, bạn cần nhập giá trị cho biến “start”. Bạn có thể nhập giá trị này bằng cách sử dụng khối “set” và kéo nó vào khu vực lập trình, sau đó nhập giá trị trong ô trống.

Bước 3: Tạo vòng lặp

Sau khi nhập giá trị cho biến “start”, bạn cần tạo một vòng lặp để hiển thị các số trong dãy. Bạn có thể sử dụng khối “repeat” để tạo vòng lặp này. Kéo khối này vào khu vực lập trình, sau đó chọn số lần lặp lại mà bạn muốn.

Bước 4: Hiển thị các số trong dãy

Trong vòng lặp, bạn cần tạo một biến mới để lưu giữ giá trị của các số trong dãy. Bạn có thể đặt tên biến là “i” hoặc bất kỳ tên nào phù hợp với mục đích sử dụng của bạn.

Sau đó, bạn có thể sử dụng khối “say” để hiển thị giá trị của biến “i” trên màn hình. Để hiển thị các số trong dãy liên tiếp, bạn có thể cộng giá trị của biến “i” với giá trị của biến “start”.

Bước 5: Tăng giá trị biến “i”

Cuối cùng, bạn cần tăng giá trị của biến “i” sau mỗi lần lặp. Bạn có thể sử dụng khối “change” để tăng giá trị này lên một đơn vị.

Với các bước trên, bạn đã hoàn thành bài tập về dãy số trong Scratch. Tuy nhiên, bạn có thể tùy chỉnh chương trình để hiển thị những thông tin khác như giá trị ban đầu của dãy số hay bước nhảy giữa các phần tử. Bạn cũng có thể thêm các khối lệnh khác như lặp lại hoặc điều kiện để tạo ra các chương trình phức tạp hơn.

Nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng lập trình của mình, có thể thử tạo ra các chương trình khác sử dụng các khối lệnh khác trong Scratch. Ví dụ như tạo một chương trình vẽ hình vuông hoặc vẽ một bức tranh đơn giản.

Chúc bạn thành công và vui vẻ khi học lập trình cùng Scratch!

II. Tính tổng dãy số trong Scratch là gì?

Để tính tổng dãy số trong Scratch, bạn có thể sử dụng một biến để lưu trữ giá trị tổng và sử dụng khối lệnh lặp lại để duyệt qua các phần tử trong dãy số. Với mỗi phần tử, bạn có thể cộng giá trị của nó vào biến tổng.

Cụ thể, các bước thực hiện như sau:

 1. Khởi tạo biến tổng với giá trị ban đầu bằng 0.
 2. Sử dụng khối lệnh lặp lại để duyệt qua các phần tử trong dãy số. Đối với mỗi phần tử, sử dụng khối lệnh “lấy giá trị của phần tử thứ i trong dãy số” để lấy giá trị của phần tử đó.
 3. Tiếp tục sử dụng khối lệnh “cộng” để cộng giá trị của phần tử vào biến tổng.
 4. Sau khi duyệt hết các phần tử trong dãy số, biến tổng sẽ chứa giá trị tổng của dãy số.

Đây là bài tập về tính tổng dãy số trong Scratch, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Tạo một biến có tên “tong” để lưu trữ tổng dãy số. Đặt giá trị ban đầu của biến này là 0.
 2. Tạo một danh sách các số để tính tổng, ví dụ: {1, 2, 3, 4, 5}
 3. Sử dụng một khối lặp để duyệt qua từng phần tử trong danh sách số. Sử dụng khối lệnh “lấy giá trị của phần tử thứ i trong dãy số” để lấy giá trị của phần tử tại vị trí i.
 4. Sử dụng khối lệnh “cộng” để cộng giá trị của phần tử vào biến “tong”.
 5. Khi duyệt qua hết danh sách số, biến “tong” sẽ chứa tổng dãy số.

III. Tổng hợp các Bài tập về dãy số trong Scratch


1. Đề bài tính tổng từ 1 đến n

Cho dãy số 1; 2 ; 3; 4 ; 5 ; 6; 7; 8; 9; 10 ; … n

Em hãy sử dụng phần mềm Scratch để thực hiện các yêu cầu sau:

 • Nhập vào n số lượng phần tử của dãy số
 • Xuất ra dãy số
 • Tính tổng các số lẻ chia hết cho 5 của dãy số rồi xuất kết quả ra màn hình.
 • Lưu vào thư mục bài thi của em với tên dayso.sb2

Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giải bài toán này trên Scratch nha

2. Viết chương trình tính tổng các số lẻ từ 1 đến n

Thuật toán tính tổng dãy số từ 1 đến n

Viết thuật toán: cho dãy gồm N số nguyên từ a1 đến an .cho biết trong dãy có bao nhiêu số có giá trị dương? câu hỏi 65175 - hoidap247.com

Các bước viết chương trình tính tổng các số lẻ từ 1 đến n

Bước 1: Tạo các biến cần thiết

Bạn hãy tạo hai biến:

 • Tổng: Để lưu tổng các số lẻ chia hết cho 5 của dãy số
 • i: Để can thiệp và đếm số thứ tự các số trong danh sách

Và một danh sách: “Danh sách” để lưu các số từ 1 đến n

Bước 2: Nhập liệu cho dãy số

Bạn hãy kéo thả đoạn lệnh trên. Sau đây mình sẽ giải thích một chút cho các bạn hiểu;

 • Lệnh xoá tất cả trong dãy số giúp khi chạy chương trình xoá bỏ toàn bộ các số trong danh sách đã được tạo ra lần chạy trước.
 • Cho ẩn dãy số đi khi người dùng nhập n sẽ hay hơn, sau khi nhập n cho hiện lại dãy số.
 • Biến “trả lời” mặc định của chương trình sẽ lưu giá trị n khi người dùng trả lời câu hỏi trong lệnh hỏi màu xanh.

Bây giờ bạn chạy thử và nhập n = 6 ta có kết quả sau:

Bước 3: Lập trình tính tổng các số lẻ chia hết cho 5 của dãy số

Tiếp theo bạn tạo tiếp các lệnh sau nối vào khối lệnh trên

Ở đây mình dùng kĩ thuật cộng gom, lúc đầu đặt biến tổng là 0 trong vòng lặp duyệt qua tất cả các phần tử của danh sách. Nếu phần tử nào lẻ và chia hết cho 5 thì cộng gom vào tổng.

Giải thích thêm một chút:

 • Lệnh: Phần tử i của dãy số mod 2 = 1 : Kiểm tra xem số có phải là số lẻ không
 • Lệnh: Phần tử i của dãy số mod 5 = 0 : Kiểm tra xem số có chia hết cho 5 không

Và kết quả khi chạy với n = 21 như sau:

Rõ ràng là tổng các số lẻ và chia hết cho 5 trong dãy từ 1 đến 21 là: 5 + 15 = 20 đúng không nào.

3. Thuật toán tính tích dãy số từ 1 đến n

Lý thuyết: Bài toán và thuật toán trang 32 SGK Tin học 10 | SGK Tin học lớp 10

4. Viết thuật toán tính tổng các số chia hết cho 3 và 5

Vẽ sơ đồ khối tính tổng dãy các số chia hết cho 3? Vẽ sơ đồ khối tính tổng dãy các số chia hết cho 5? - Tin học Lớp 10 -

Chương trình : 

Uses crt;

Var s, i, n: longint;

Begin

     Clrscr;

     Write(‘Nhap n = ‘); readln(n);

     s:=0;

     For i:=1 to n do if (i mod 3 = 0) and (i mod 5 = 0) then inc(s,i);

     Writeln(‘Tong = ‘,s:4:2);

Readln

End.

IV. Tổng kết những chú ý khi làm bài tập về dãy số trong Scratch


Đây là tổng kết những lưu ý khi làm bài tập về dãy số trong Scratch từ cơ bản đến nâng cao:

 1. Biết cách sử dụng khối lệnh “lặp” để thực hiện cùng một thao tác nhiều lần. Trong trường hợp này, bạn cần lặp qua từng phần tử trong dãy số để tính tổng.
 2. Biết cách sử dụng khối lệnh “lấy giá trị của phần tử thứ i trong dãy số” để lấy giá trị của từng phần tử trong dãy số. Khi sử dụng khối lệnh này, bạn cần chỉ định vị trí của phần tử trong dãy số.
 3. Biết cách sử dụng biến để lưu trữ giá trị của tổng dãy số. Khi sử dụng biến, bạn cần khởi tạo giá trị ban đầu cho biến, và sau đó cộng từng phần tử trong dãy số vào biến.
 4. Có thể tùy chỉnh mã nguồn để tính tổng của các dãy số khác nhau. Bạn có thể sử dụng danh sách số khác hoặc thay đổi cách tính toán để tính tổng của các dãy số khác nhau.
 5. Nâng cao hơn, bạn có thể thực hiện các phép tính khác như tính tích, tính trung bình, tìm số lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong dãy số. Bạn có thể sử dụng các khối lệnh khác nhau để thực hiện các phép tính này.
 6. Cần có kiên nhẫn và sự cẩn thận khi làm bài tập để tránh sai sót và đạt được kết quả chính xác.

Hy vọng những lưu ý này sẽ giúp bạn làm bài tập về dãy số trong Scratch hiệu quả hơn, từ cơ bản đến nâng cao. Chúc bạn thành công!

V. Video hướng dẫn giải Bài tập về dãy số trong Scratch


Với bài tập về dãy số trong Scratch cơ bản đến nâng cao từ trang web AnVuongVilla.com.vn, hy vọng rằng các bạn đã học được nhiều kiến thức và kỹ năng lập trình mới, cũng như thấy được tính thú vị của việc lập trình. Chúc các bạn có thể áp dụng được những kinh nghiệm và kiến thức đã học vào thực tế, từ đó phát triển bản thân và đạt được thành công trong lĩnh vực lập trình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và tham gia bài tập của chúng tôi!


The article is compiled and aggregated from many sources by An Vượng Villa.

See more articles in the same category here: Tin Học

Xavier Diaz

Trong thế giới đầy tri thức và sự phát triển không ngừng, tôi, Xavier Diaz, mong muốn được chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình với mọi người. Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chia sẻ kiến thức và sáng tạo nội dung, tôi tự hào là một người luôn đam mê học hỏi và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Được sinh ra tại Washington, Hoa Kỳ, tôi đã trải qua nhiều thử thách và trưởng thành nhờ vào sự học hỏi và trau dồi bản thân. Tôi tin rằng mỗi người đều có tiềm năng để phát triển và vươn tới những mục tiêu lớn lao, chỉ cần họ có đam mê, sự kiên trì và khát khao học hỏi. Đó cũng chính là tinh thần mà tôi mong muốn lan tỏa cho mọi người, bằng cách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình một cách sáng tạo và đầy tính nhân văn. Với niềm đam mê văn học và thơ ca, tôi mong muốn truyền cảm hứng và khơi gợi những cảm xúc tinh tế nhất từ những tác phẩm của mình. Cùng tôi khám phá và truyền đạt những giá trị đích thực của cuộc sống, đồng hành và học hỏi từ những người xung quanh để chúng ta cùng vươn tới những giá trị cao đẹp nhất trong cuộc sống này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button