Giáo Dục

Tổng hợp bài tập vòng lặp for trong pascal hay nhất

You are viewing this post: Tổng hợp bài tập vòng lặp for trong pascal hay nhất

Vòng lặp for trong Pascal là một trong những chủ đề quan trọng trong lập trình Pascal. Vòng lặp for là một câu lệnh lặp được sử dụng rất nhiều trong lập trình và giúp cho việc lặp lại các tác vụ trở nên dễ dàng hơn. An Vượng Villa sẽ tổng hợp bài tập vòng lặp for trong Pascal hay nhất sẽ giúp bạn hiểu rõ về cách sử dụng vòng lặp for để thực hiện các tác vụ lặp, từ đó giúp bạn trở nên tự tin hơn khi lập trình với Pascal.

Tổng hợp bài tập vòng lặp for trong pascal hay nhất
Tổng hợp bài tập vòng lặp for trong pascal hay nhất

Câu lệnh lặp trong pascal là gì?

Câu lệnh lặp trong Pascal là các câu lệnh cho phép chúng ta thực hiện một tập hợp các câu lệnh nhiều lần. Có hai loại chính của câu lệnh lặp trong Pascal: for và while.

 • Câu lệnh For: Câu lệnh for dùng để lặp một số lần cụ thể.
 • Câu lệnh While: Câu lệnh while lặp cho đến khi một điều kiện cụ thể được đáp ứng.

Tất cả các câu lệnh lặp đều có thể dùng với các biểu thức điều kiện để điều khiển lặp. Các câu lệnh lặp trong Pascal cũng có thể sử dụng các câu lệnh break và continue để rời khỏi hoặc tiếp tục lặp.

Câu lệnh lặp trong pascal
Câu lệnh lặp trong pascal

Câu lệnh for trong pascal

Câu lệnh “for” trong Pascal là một dạng của câu lệnh lặp. Nó cho phép thực hiện các lệnh trong một vòng lặp tính toán nhiều lần với số lần lặp đã định sẵn. Câu lệnh for cung cấp một cách thuận tiện để lặp qua một chuỗi các giá trị đã định sẵn hoặc tạo ra một chuỗi các giá trị tự động. Cấu trúc của câu lệnh for trong Pascal như sau:

for i := start_value to end_value do
begin
{thực thi các lệnh}
end;

Trong đó, “i” là biến đếm, “start_value” là giá trị bắt đầu, “end_value” là giá trị kết thúc, và “thực thi các lệnh” là những lệnh mà bạn muốn thực hiện trong mỗi vòng lặp.

Câu lệnh white trong pascal

Câu lệnh white trong pascal là một câu lệnh lặp trong Pascal, nó cho phép lặp đi lặp lại một đoạn mã nếu một điều kiện cụ thể được đáp ứng. Câu lệnh “while” sẽ lặp đến khi điều kiện trong ngoặc đơn trở thành false. Cú pháp của câu lệnh “while” trong Pascal như sau:

while (condition) do
begin
// Statements
end;

Trong đó, condition là điều kiện cần kiểm tra, và các câu lệnh trong khối begin … end sẽ được lặp cho đến khi điều kiện trở thành false.

Video hướng dẫn câu lệnh lặp trong pascal

Các dạng bài tập về câu lệnh lặp trong pascal

Các dạng bài tập về câu lệnh lặp trong pascal cho bạn tham khảo. Tổng hợp bài tập vòng lặp for trong pascal hay nhất.

 • Sử dụng câu lệnh FOR để in ra dãy số từ một giá trị đến một giá trị khác
 • Sử dụng câu lệnh WHILE để in ra dãy số từ một giá trị đến một giá trị khác
 • Sử dụng câu lệnh FOR để tính tổng của dãy số
 • Sử dụng câu lệnh WHILE để tính tổng của dãy số
 • Sử dụng câu lệnh FOR để tìm số lớn nhất trong dãy số
 • Sử dụng câu lệnh WHILE để tìm số lớn nhất trong dãy số
 • Sử dụng câu lệnh FOR để tìm số nhỏ nhất trong dãy số
 • Sử dụng câu lệnh WHILE để tìm số nhỏ nhất trong dãy số

Ví dụ: Sử dụng câu lệnh FOR để in ra dãy số từ một giá trị đến một giá trị khác

program ForExample;
var
   i: integer;
begin
   for i := 1 to 10 do
   begin
       writeln(i);
  end;
end.

Kết quả sẽ in ra dãy số từ 1 đến 10 trong console. Câu lệnh for sẽ chạy vòng lặp 10 lần với i từ 1 đến 10, mỗi lần i tăng lên 1.

Bài tập cấu trúc lặp

Dưới đây là một ví dụ của một bài tập về cấu trúc lặp trong Pascal:

Yêu cầu: In ra một dãy số từ 1 đến 100

program LoopExercise;
var
    i: Integer;
begin
    for i := 1 to 100 do
    begin
         Writeln(i);
    end;
    Readln;
end.

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng vòng lặp for để in ra dãy số từ 1 đến 100. Chúng ta định nghĩa biến i là kiểu số nguyên và gán giá trị ban đầu là 1. Trong cấu trúc for, chúng ta sử dụng to để xác định giới hạn của vòng lặp và do để thực hiện một số hành động mà chúng ta muốn lặp lại. Bạn có thể thử chạy ví dụ này và xem kết quả!

Bài tập câu lệnh lặp


Yêu cầu: In ra tất cả các số từ 1 đến 100 

program PrintNumbers;
var
    i: Integer;
begin
    for i := 1 to 100 do
       Writeln(i);
end.

Trong đó, i là biến đếm, for là câu lệnh lặp, := 1 to 100 là điều kiện cho i từ 1 đến 100, và Writeln(i) là hàm in ra giá trị của i.

Yêu cầu: Viết chương trình tìm ước chung lớn nhất (UCLN) của hai số nguyên. In kết quả ra màn hình.

program UCLN;
var
    a, b, i, ucln: integer;
begin
    write(‘Nhập số nguyên a: ‘);
    readln(a);
    write(‘Nhập số nguyên b: ‘);
    readln(b);

    ucln := 1;
    for i := 2 to min(a, b) do
    begin
        if (a mod i = 0) and (b mod i = 0) then
        begin
            ucln := i;
    end;
end;

    writeln(‘UCLN của ‘, a, ‘ và ‘, b, ‘ là: ‘, ucln);
end.

Trong chương trình này, ta nhập hai số nguyên a và b, sau đó sử dụng vòng lặp for để tìm UCLN.
Trong vòng lặp, ta duyệt từ 2 đến giá trị nhỏ nhất của a và b. Nếu a và b đều chia hết cho i, ta cập nhật giá trị UCLN là i.
Cuối cùng, ta in ra màn hình giá trị UCLN tìm được.

Yêu cầu: Viết chương trình vẽ 1 tam giác cân bằng dấu . In ra màn hình tam giác đó.

program DrawRightTriangle;
var
    i, j, n: integer;
begin
    write(‘Nhap do dai canh: ‘);
    readln(n);

    for i := 1 to n do
    begin
        for j := 1 to i do
            write(‘.’);
    writeln();
    end;
end.

Trong đoạn mã trên, chúng ta nhập số n từ bàn phím để xác định độ dài cạnh của tam giác. Sau đó, chúng ta sử dụng vòng lặp lồng nhau để in ra các dấu . từ 1 đến n, mỗi dòng sẽ tăng thêm một . so với dòng trước đó. Kết quả cuối cùng sẽ là một tam giác cân bằng dấu.

Bài tập câu lệnh for


Yêu cầu: sử dụng câu lệnh “for” trong Pascal để in ra tất cả các số từ 1 đến 10

program ForExample;
var
    i: Integer;
begin
    for i := 1 to 10 do
    WriteLn(i);
end.
Trong đoạn mã trên, chúng ta định nghĩa biến i là một số nguyên và sử dụng câu lệnh “for” để lặp qua từng giá trị từ 1 đến 10. Trong mỗi vòng lặp, chúng ta sử dụng hàm WriteLn để in ra giá trị của i trên màn hình.

Yêu cầu: Viết code C# đưa ra màn hình như bên dưới:
*******
******
*****
****
***
**
*

Để in ra một hình tam giác cân bằng dấu “*” trên màn hình, bạn có thể sử dụng câu lệnh lặp “for” trong ngôn ngữ lập trình C#

using System;

namespace TriangleExample
{
           class Program
           {
                static void Main(string[] args)
                {
                     for (int i = 7; i >= 1; i–)
                     {
                          for (int j = 1; j <= i; j++)
                          {
                               Console.Write(“*”);
                          }
                          Console.WriteLine();
                     }
                     Console.ReadLine();
               }
        }
}

Bài tập về câu lệnh lặp trong pascal lớp 8


Yêu cầu: Viết chương trình tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều dài hai cạnh là a, b (được nhập từ bàn phím).

Program rectangle;
var
    a, b, perimeter, area: real;
begin
    Write(‘Nhap vao chieu dai: ‘);
    Readln(a);
    Write(‘Nhap vao chieu rong: ‘);
    Readln(b);

    perimeter := 2 * (a + b);
    area := a * b;

    Writeln(‘Chu vi hinh chu nhat la: ‘, perimeter);
    Writeln(‘Dien tich hinh chu nhat la: ‘, area);
end.

Trong đó, a và b là hai biến để lưu giá trị của chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. Khi người dùng nhập giá trị cho hai biến này, chương trình sẽ tính toán và in ra chu vi và diện tích của hình chữ nhật.

Yêu cầu: Tìm n! (n giải thích là giai thừa của n).

Program Factorial;
var
    n, i: integer;
    result: int64;
begin
    Write(‘Nhập giá trị n: ‘);
    Readln(n);
    result := 1;
    for i := 1 to n do
       result := result * i;
Writeln(‘Giai thừa của ‘, n, ‘ là: ‘, result);
end.

Trong đó:
– n là số nguyên mà bạn muốn tìm giai thừa.
– result là biến lưu kết quả giai thừa.
– Vòng lặp for sẽ chạy từ 1 đến n, tính tổng tích của từng giá trị từ 1 đến n và lưu kết quả vào biến result.
– Cuối cùng, chương trình sẽ in ra kết quả giai thừa của n.

Bài tập cấu trúc lặp 11

Yêu cầu: Viết chương trình tính giá trị của biểu thức: S = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n

var
     n, i: integer;
     S: real;
begin
     Write(‘Nhap n: ‘);
     Readln(n);
     S := 0;
     for i := 1 to n do
    begin
    S := S + 1/i;
    end;
    Writeln(‘Ket qua: ‘, S:0:2);
end.

Trong đó, biến “n” được nhập từ bàn phím và biến “S” là biến tổng. Chúng ta sử dụng vòng lặp “for” để duyệt qua từng giá trị từ 1 đến “n” và cộng dồn từng phần tử vào biến “S”. Cuối cùng, chúng ta in kết quả ra màn hình.

Yêu cầu: Viết chương trình tìm số lớn nhất và nhỏ nhất trong một mảng số nguyên.

using System;
namespace FindMinMaxInArray
{
     class Program
     {

       static void Main(string[] args)
       {
           int[] arr = { 2, 4, 1, 6, 8, 5 };
           int min = arr[0];
           int max = arr[0];

          for (int i = 1; i < arr.Length; i++)
          {
              if (arr[i] < min)
              {
                   min = arr[i];
               }
               if (arr[i] > max)
              {
                     max = arr[i];
              }
}
Console.WriteLine(“Số nhỏ nhất trong mảng là: ” + min);
Console.WriteLine(“Số lớn nhất trong mảng là: ” + max);
Console.ReadLine();
            }
      }
}

 • Trong đoạn mã trên, mảng arr được khởi tạo với các giá trị số nguyên.
 • Biến min và max được gán bằng giá trị đầu tiên của mảng.
 • Vòng lặp for được sử dụng để duyệt qua các phần tử của mảng và so sánh với min và max. Nếu một phần tử
 • nhỏ hơn min, giá trị của min sẽ được cập nhật. Tương tự, nếu một phần tử lớn hơn max, giá trị của max được cập nhật.
 • Sau khi vòng lặp kết thúc, giá trị của min và max đã được tìm được và sẽ được in ra m

 


The article is compiled and aggregated from many sources by An Vượng Villa.

See more articles in the same category here: Giáo Dục

Review Queen

"Xin chào mọi người, tôi là Review Queen - một blogger chuyên viết đánh giá sản phẩm trong nhiều lĩnh vực khác nhau như thời trang, làm đẹp, công nghệ, gia dụng và nhiều hơn thế nữa. Với hơn 10 năm kinh nghiệm viết blog, tôi tự hào là một chuyên gia trong việc đánh giá và đưa ra những nhận xét chính xác về các sản phẩm, giúp độc giả có được những thông tin cần thiết trước khi quyết định mua hàng. Với tôi, việc đánh giá sản phẩm không chỉ là nghề nghiệp mà còn là niềm đam mê. Tôi luôn tìm kiếm những sản phẩm mới nhất và chất lượng nhất để có thể chia sẻ với độc giả của mình. Tôi tin rằng thông tin chính xác và trung thực sẽ giúp người đọc đưa ra được quyết định mua sắm thông minh hơn. Ngoài việc viết đánh giá sản phẩm, tôi cũng rất đam mê viết về các chủ đề khác như du lịch, ẩm thực, thủ thuật hay những kiến thức giáo dục. Tôi hy vọng các bài viết của mình sẽ giúp ích cho các bạn đọc trong cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ghé thăm blog của tôi. Hãy đón đọc các bài viết mới nhất từ Review Queen nhé!"

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button