Giáo Dục

Các cấu trúc viết lại câu thi HSG 7,8,9,10,11,12

You are viewing this post: Các cấu trúc viết lại câu thi HSG 7,8,9,10,11,12

Viết lại câu trong tiếng Anh là một dạng bài tập phổ biến trong đề thi tiếng anh. Và dưới đây là Các cấu trúc viết lại câu thi HSG 7,8,9,10,11,12 đầy đủ nhất. Hãy cùng An Vượng Villa tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé !

Các cấu trúc viết lại câu thi HSG 7,8,9,10,11,12

Viết lại câu trong tiếng Anh là gì ?

Viết lại câu trong tiếng Anh là viết lại một cụm từ hoặc một câu sao cho nghĩa vẫn giữ nguyên, sử dụng các từ vựng và cấu trúc ngữ pháp khác nhau. Thông thường chúng ta hay sử dụng các cấu trúc kể lại câu tiếng Anh khi muốn một câu trả lời hay hơn và không bị lặp lại.

Cấu trúc viết lại câu thi HSG 7,8,9,10,11,12

Câu so sánh

1.Cấu trúc so sánh hơn

 • Tính từ ngắn: S + to be + adj + er + than + Noun/ Pronoun
 • Tính từ dài: S + to be + more + adj + than + Noun/ Pronoun

Ví dụ :Her car is as cheap as my car => Her house is the same cost as my car

2.Cấu trúc so sánh nhất

 • Tính từ ngắn: S + to be + the + adj + est + Noun/ Pronoun
 • Tính từ dài: S + to be + the most + adj + Noun/ Pronoun

Ví dụ: This Music video is more interesting than that one => the Music video is most interesting.

Câu ước với Wish

Wish + (that) + past simple

Chúng ta có thể dùng ‘wish’ để nói về điều gì đó mà chúng ta muốn thay đổi ở hiện tại hoặc tương lai. Nó được sử dụng cho những điều không thể hoặc rất khó xảy ra.

Ví dụ :

 • I wish that I had a big house
 • I wish that we didn’t need to work today
Wish + (that) + would

Mặt khác, chúng ta sử dụng ‘would’ với ‘wish’ theo một cách hơi đặc biệt. Nó thường được sử dụng khi nói về những người khác đang làm (hoặc không làm) điều gì đó mà chúng ta không thích và chúng ta muốn người đó thay đổi. Tuy nhiên, nó không thường được sử dụng về bản thân chúng ta hoặc về điều gì đó mà không ai có thể thay đổi được, đặc biệt sử dụng nó để nói về thời tiết.

Ví dụ

 • I wish that John wouldn’t eat all the chocolate.
 • I wish that the neighbours would be quiet !
Wish + (that) + quá khứ hoàn thành

Chúng ta có thể dùng ‘wish’ với thì quá khứ hoàn thành để nói về sự hối tiếc trong quá khứ. Đây là những điều đã xảy ra nhưng chúng tôi ước chúng xảy ra theo một cách khác. Cách sử dụng ‘wish’ này rất giống với câu điều kiện thứ ba .

Ví dụ

 • I wish that I had studied harder at school.
 • I wish that I hadn’t eaten so much yesterday!
Wish + to + infinitive

Chúng ta có thể dùng ‘wish’ với động từ nguyên mẫu để có nghĩa là ‘would like’. Chúng ta thường không dùng thì tiếp diễn với ‘wish’ trong trường hợp này.

Ví dụ :

 • I wish to speak to the headmaster.
Wish + object + to + infinitive

Ví dụ :

 • I do not wish you to publish this article.
 • I wish these people to leave
Wish + someone + something

Ví dụ :

 • I wished him a happy birthday.
 • They wished us Merry Christmas.

Kết luận : Khi đã nắm vững cấu trúc câu, bạn hoàn toàn có thể chuyển bất kỳ câu nào thành cấu trúc Wish.

Ví dụ viết lại câu sang cấu trúc wish : I am not good at play tennis => I wish I were good at play tennis

Câu tường thuật

Để chuyển một câu từ lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp, có nhiều yếu tố được xem xét, chẳng hạn như động từ tường thuật, thể thức, thời gian, địa điểm, đại từ, thì, v.v.

1.Chuyển đổi lời nói trực tiếp sang gián tiếp – Động từ tường thuật

Khi động từ tường thuật của lời nói trực tiếp ở thì quá khứ thì tất cả các thì hiện tại được chuyển sang thì quá khứ tương ứng trong lời nói gián tiếp.

 • She said, ‘I am happy’. ==>> She said (that) she was happy.

Trong lời nói gián tiếp, các thì không thay đổi nếu các từ được sử dụng trong dấu ngoặc kép (”) nói về một hành động theo thói quen.

 • He said, ‘We cannot live without air’. ==>> He said that we cannot live without air.

Các thì của lời nói trực tiếp không thay đổi nếu động từ báo cáo ở thì tương lai hoặc thì hiện tại.

 • She says/will say, ‘I am going’ ==>> She says/will say she is going.

2.Chuyển đổi Lời nói trực tiếp sang Lời nói gián tiếp – Thì hiện tại

Hiện tại hoàn thành thay đổi quá khứ hoàn thành.

 • “I have been to Boston”, she told me. ==>> She told me that she had been to Boston.

Hiện tại tiếp diễn Thay đổi quá khứ tiếp diễn

 • “I am playing the guitar”, she explained. ==>> She explained that she was playing the guitar.

Hiện tại hoàn thành Thay đổi quá khứ hoàn thành

 • He said, “She has finished her homework“. ==>> He said that she had finished her homework.

Hiện tại đơn Thay đổi thành Quá khứ đơn

 • “I am unwell”, she said. ==>> She said that she was unwell.

3.Chuyển đổi Lời nói trực tiếp sang Lời nói gián tiếp – Thì quá khứ & Thì tương lai

Quá khứ đơn thay đổi thành Quá khứ hoàn thành

 • She said, “Irvin arrived on Sunday.” ==>> She said that Irvin had arrived on Sunday.

Quá khứ tiếp diễn Thay đổi quá khứ hoàn thành liên tục

 • “We were playing basketball”, they told me. ==>> They told me that they had been playing basketball.

Những thay đổi trong tương lai thành hiện tại có điều kiện

 • She said, “I will be in Scotland tomorrow.” ==>> She said that she would be in Scotland the next day.

Các thay đổi liên tục trong tương lai thành liên tục có điều kiện

 • He said, “I’ll be disposing of the old computer next Tuesday.” ==>> He said that he would be disposing of the old computer the following Tuesday.

Câu đề nghị

Câu đề nghị với Let’s:

Let’s + bare infinitive

Câu đề nghị với What about/How about:

 • What about + V-ing/ Noun phrase/Noun …?
 • How about + V-ing/ Noun phrase/Noun…?

Câu đề nghị với Why not/Why don’t:

 • Why not + V …?
 • Why don’t we/you + V …?
Ví dụ : Let’s have some rest! ==>> What about having some rest?

Câu điều kiện

1.Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1 được dùng để chỉ hiện tại hoặc tương lai khi tình huống là có thật . Câu điều kiện loại 1 đề cập đến một điều kiện có thể xảy ra và kết quả có thể xảy ra của nó. Trong những câu này, mệnh đề if ở thì hiện tại đơn và mệnh đề chính ở thì tương lai đơn.

 • Mệnh đề if: If+ hiện tại đơn
 • Mệnh đề chính: Tương lai đơn

Ví dụ :

 • If you don’t hurry, you will miss the train.
 • If it rains today, you will get wet.

2.Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 2 được sử dụng để chỉ thời điểm hiện tại hoặc bất kỳ thời điểm nào và một tình huống không có thật . Những câu này không dựa trên thực tế. Câu điều kiện loại 2 được dùng để chỉ một điều kiện giả định và kết quả có thể xảy ra của nó. Trong câu điều kiện loại 2, mệnh đề if sử dụng thì quá khứ đơn và mệnh đề chính sử dụng điều kiện hiện tại.

 • Mệnh đề if: If+ quá khứ đơn
 • Mệnh đề chính: hiện tại có điều kiện hoặc hiện tại tiếp diễn có điều kiện

Ví dụ :

 • If you went to bed earlier, you would not be so tired.
 • If I spoke Italian, I would be working in Italy.

3.Câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện loại 3 được dùng để chỉ một thời điểm trong quá khứ và một tình huống trái ngược với thực tế . Những sự thật mà họ dựa trên là trái ngược với những gì được thể hiện. Câu điều kiện loại 3 được dùng để chỉ một điều kiện không có thực trong quá khứ và kết quả có thể xảy ra trong quá khứ của nó. Trong câu điều kiện loại 3, mệnh đề if sử dụng thì quá khứ hoàn thành và mệnh đề chính sử dụng điều kiện hoàn thành.

 • Mệnh đề if: If + quá khứ hoàn thành
 • Mệnh đề chính: Điều kiện hoàn thành hoặc điều kiện hoàn thành tiếp diễn

Ví dụ :

 • If you had studied harder, you would have passed the exam.
 • If I had accepted that promotion, I would have been working in Milan.

4.Loại hỗn hợp có điều kiện

Câu điều kiện loại hỗn hợp được dùng để chỉ một thời điểm trong quá khứ và một tình huống đang diễn ra ở hiện tại . Những sự thật mà họ dựa trên là trái ngược với những gì được thể hiện. Câu điều kiện loại hỗn hợp được dùng để chỉ một điều kiện không có thực trong quá khứ và kết quả có thể xảy ra của nó ở hiện tại. Trong câu điều kiện loại hỗn hợp, mệnh đề if sử dụng thì quá khứ hoàn thành và mệnh đề chính sử dụng điều kiện hiện tại.

 • Mệnh đề if: If + quá khứ hoàn thành hoặc quá khứ đơn
 • Mệnh đề chính: điều kiện hiện tại hoặc điều kiện hoàn thành

Ví dụ :

 • If I had worked harder at school, I would have a better job now.
 • If you weren’t afraid of spiders, you would have picked it up and put it outside.

Video chi tiết Các cấu trúc viết lại câu thi HSG


The article is compiled and aggregated from many sources by An Vượng Villa.

See more articles in the same category here: Giáo Dục

Xavier Diaz

Trong thế giới đầy tri thức và sự phát triển không ngừng, tôi, Xavier Diaz, mong muốn được chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình với mọi người. Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chia sẻ kiến thức và sáng tạo nội dung, tôi tự hào là một người luôn đam mê học hỏi và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Được sinh ra tại Washington, Hoa Kỳ, tôi đã trải qua nhiều thử thách và trưởng thành nhờ vào sự học hỏi và trau dồi bản thân. Tôi tin rằng mỗi người đều có tiềm năng để phát triển và vươn tới những mục tiêu lớn lao, chỉ cần họ có đam mê, sự kiên trì và khát khao học hỏi. Đó cũng chính là tinh thần mà tôi mong muốn lan tỏa cho mọi người, bằng cách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình một cách sáng tạo và đầy tính nhân văn. Với niềm đam mê văn học và thơ ca, tôi mong muốn truyền cảm hứng và khơi gợi những cảm xúc tinh tế nhất từ những tác phẩm của mình. Cùng tôi khám phá và truyền đạt những giá trị đích thực của cuộc sống, đồng hành và học hỏi từ những người xung quanh để chúng ta cùng vươn tới những giá trị cao đẹp nhất trong cuộc sống này.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button